กิจกรรมในสัปดาห์นี้ 19-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562

2/5  ศึกษาใบความรู้  แล้วสรุปลงสมุด  ดูสื่อประกอบการเรียน  หรือแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม  ออกแบบตารางเรียนของห้องเรียน

2/10  ศึกษาใบความรู้ที่ 4.1,  4.2  อ่านและสรุปความรู้ลงสมุด  แล้วทำใบกิจกรรมที่ 4.1 


กระทู้ถามตอบตอบครั้งสุดท้าย
ตารางเรียนชั้นมัธศึกษาปีที่ 2/5 รูปภาพของพรทิพย์ รัฐสมุทร พรทิพย์ รัฐสมุทร 0 พรทิพย์ รัฐสมุทร
Mon, 26Aug 2019, 12:25 PM
Time-Table 2/5 รูปภาพของพิสิฐพงศ์ สายคูณ พิสิฐพงศ์ สายคูณ 0 พิสิฐพงศ์ สายคูณ
Mon, 26Aug 2019, 12:25 PM
ตารางเรียนม.2/5 รูปภาพของศุภกิตติ์ ดีล้อม ศุภกิตติ์ ดีล้อม 0 ศุภกิตติ์ ดีล้อม
Sat, 24Aug 2019, 1:56 PM
ตารางเรียน ม.2/5 รูปภาพของวิภูษิต เลี้ยววานิชย์ วิภูษิต เลี้ยววานิชย์ 0 วิภูษิต เลี้ยววานิชย์
Mon, 19Aug 2019, 1:46 PM
ตารางเรียน ม.2/5 รูปภาพของวิรมณ ศรีแย้ม วิรมณ ศรีแย้ม 0 วิรมณ ศรีแย้ม
Mon, 19Aug 2019, 1:45 PM
ตารางเรียน รูปภาพของอธิวัฒน์ ก่อแก้ว อธิวัฒน์ ก่อแก้ว 0 อธิวัฒน์ ก่อแก้ว
Mon, 19Aug 2019, 1:44 PM
ตารางเรียนม.2/5 รูปภาพของแสงรวี เนตรวงศ์ แสงรวี เนตรวงศ์ 0 แสงรวี เนตรวงศ์
Mon, 19Aug 2019, 1:43 PM
ตารางเรียน2/5 รูปภาพของศศิกานต์ เสาแก้ว ศศิกานต์ เสาแก้ว 0 ศศิกานต์ เสาแก้ว
Mon, 19Aug 2019, 1:43 PM
ส่งงานตารางเรียน ม.2/5 ได้ที่ไหนครับ? รูปภาพของอชิตพล พิศสมัย อชิตพล พิศสมัย 0 อชิตพล พิศสมัย
Mon, 19Aug 2019, 1:42 PM
ตารางเรียน รูปภาพของณัฐนันท์ ทุ่มนอก ณัฐนันท์ ทุ่มนอก 0 ณัฐนันท์ ทุ่มนอก
Mon, 19Aug 2019, 1:41 PM
สร้างตาราง2/5 รูปภาพของสุจิตรา ดัชถุยาวัตร สุจิตรา ดัชถุยาวัตร 0 สุจิตรา ดัชถุยาวัตร
Mon, 19Aug 2019, 1:41 PM
ตารางเรียน ม.2/5 รูปภาพของณัฏฐชา อินทร์สอน ณัฏฐชา อินทร์สอน 0 ณัฏฐชา อินทร์สอน
Mon, 19Aug 2019, 1:39 PM
ตารางเรียน รูปภาพของณัฐรดา รู้จิตรรุจ ณัฐรดา รู้จิตรรุจ 0 ณัฐรดา รู้จิตรรุจ
Mon, 19Aug 2019, 1:39 PM
ตารางเรียน มัธยมศึกษาปีที่2/5 รูปภาพของธัญสินี เงางาม ธัญสินี เงางาม 0 ธัญสินี เงางาม
Mon, 19Aug 2019, 1:38 PM
ตารางเรียน ม.2/5 รูปภาพของษุภากร บุญสุข ษุภากร บุญสุข 0 ษุภากร บุญสุข
Mon, 19Aug 2019, 1:37 PM
ตารางเรียน ม.2/5 รูปภาพของอัครวิชญ์ ลวดเงิน อัครวิชญ์ ลวดเงิน 0 อัครวิชญ์ ลวดเงิน
Mon, 19Aug 2019, 1:37 PM
ตารางเรียน รูปภาพของปรัชพร รู้จิตรรุจ ปรัชพร รู้จิตรรุจ 0 ปรัชพร รู้จิตรรุจ
Mon, 19Aug 2019, 1:28 PM
ตารางเรียน รูปภาพของบุญยาพร สิทธิศรี บุญยาพร สิทธิศรี 0 บุญยาพร สิทธิศรี
Mon, 19Aug 2019, 1:22 PM