การส่งงานค้างในห้องเรียน

          นักเรียนสามารถตรวจสอบและส่งงานค้างและสามารถส่งได้ที่ช่องส่งงานค้าง  ถ้าหากจำนวนค้างมากกว่า 1 ชิ้น  นักเรียนสามารถสร้างโฟลเดอร์แล้วนำงานที่ค้างไว้ในโฟลเดอร์ดังกล่าว  และ zip ไฟล์ส่งครู  กำหนดส่งวันสุดท้ายขอเป็นวันอังคารที่  9  ตุลาคม  2562  นะค่ะ  มีปัญหาประการใดสามารถปรึกษาในช่อง  inbox  facebook  ครูได้นะค่ะ

You are not allowed to enter the chat room.